Regulamin sklepu

 

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU

Sklep internetowy działający pod adresem StaraBizuteria.pl(dalej Sklep), prowadzony jest przez Emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS: 0000312819 wydany przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy. NIP 113-07-25-593, Regon 006925058.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu StaraBizuteria.pl, są przetwarzane przez Sklep. Powierzone mu dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych - na stronie StaraBizuteria.pl. Każdy zarejestrowany klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do wprowadzania do nich zmian. Powierzone Emonety.pl S.A. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Regulamin niniejszy został sporządzony ze starannością mającą na celu jego zgodność z przepisami prawa jak również mającą na celu należyte zabezpieczenie interesów klientów.

7. w sytuacji gdyby z jakichkolwiek przyczyn postanowienia niniejszego regulaminu z jakichkolwiek przyczyn nie miały lub nie mogłyby mieć zastosowania w odniesieniu do określonej kategorii klientów lub też zostały uznane w odniesieniu to tej grupy za nie wiążące, nie wpływa to ważność tych postanowień w odniesieniu do innych grup klientów.

8. w sytuacji gdyby część postanowień niniejszego regulaminu została uznana za sprzeczną z prawem lub nieważną nie wpływa to ważność pozostałych postanowień regulaminu.

9. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby znajdująca się w witrynie internetowej oferta była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. z uwagi jednak na duży obrót towarowy występować mogą sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru.

10. z uwagi na uwarunkowania określone w ust. 1 umieszczona na stronie internetowej oferta towaru nie jest równoznaczna z ofertą w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań na temat ustalenia ostatecznych warunków kontraktu (wskazany zapis nie dotyczy podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

11. Sposoby składania zamówień – klienci Sklepu mogą składać zamówienia na oferowane przez Sklep towary w następujący sposób:
a) strona internetowa StaraBizuteria.pl
b) telefonicznie +48 22 523 25 26
c) e-mailem pod adresem kontakt@starabizuteria.pl
d) osobiście w Oddziałach w całej Polsce

12. Klient może wybrać następujące formy płatności:
1. gotówka
a) w Oddziałach
b) przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem
2. karta kredytowa on-line
3. karta kredytowa lub płatnicza w Oddziałach
4. przelew bankowy

13. Płatności dokonywane gotówką w siedzibie Sklepu internetowego, gotówką w oddziałach firmy, gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), przelewem bankowym, przekazem pocztowym zawierają 1% opustu od sumy zamówienia. Opust ten nie dotyczy płatności on-line lub płatności kartą kredytową/płatniczą.

14. Realizacja zamówienia następuje etapami po:

1. otrzymaniu zamówienia od Klienta - przy zamówieniach płatnych przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem
2. otrzymaniu autoryzacji - przy zamówieniach płatnych kartą
3. wpłynięciu należności na rachunek bankowy - przy zamówieniach płatnych przelewem.

a) Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia.
b) W przypadku zamówień na złoto lokacyjne (sztaby i monety bulionowe), platynę lokacyjną (sztaby i monety bulionowe), srebro lokacyjne (sztaby i monety bulionowe) oraz brylanty, płatność musi wpłynąć na rachunek bankowy emonety.pl S.A. w ciągu 48 godzin. Brak wpłaty w tym terminie może doprowadzić do rozliczenia wpłaty po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych. w przypadku braku akceptacji przez Klienta rozliczenia wpłaty po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych, zamówienie zostanie anulowane, a należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni.
c) W przypadku zamówień na złoto lokacyjne (sztaby i monety bulionowe), platynę lokacyjną (sztaby i monety bulionowe), srebro lokacyjne (sztaby i monety bulionowe) oraz brylanty, płatność za zamówienia powyżej 50.000,00 PLN (lub równowartości w innej walucie) musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy w ciągu 24 godzin. Brak wpłaty w tym terminie może doprowadzić do rozliczenia wpłaty po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych. w przypadku braku akceptacji przez Klienta rozliczenia wpłaty po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych, zamówienie zostanie anulowane, a należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni.
4. dokonaniu transakcji w Oddziałach

15. Realizacja zamówień odbywa się w terminie:
a) 24 godzin (1 dzień roboczy) od momentu otrzymania przez emonety.pl S.A.
b) do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Inwestycje emonety.pl S.A. zapłaty,
c) do 45 dni roboczych od dnia otrzymania przez Inwestycje emonety.pl S.A. zapłaty
d) w terminie wskazanym indywidualnie przy opisie produktu w Sklepie.
Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, Klientowi przysługują odsetku ustawowe.

16. Odbiór przesyłek i formy dostawy (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji/dostawy) przedstawiają się jak poniżej i dotyczą wyłącznie dostaw pod adres na terytorium Polski
1. Poczta Polska - czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych po dniu nadania;
2. Poczta kurierska - czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych;
3. Odbiór osobisty Oddziałach – jest możliwy do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia

17. Klienci, którzy nie otrzymają przesyłki pocztowej bądź kurierskiej w przewidzianym terminie, powinni niezwłocznie poinformować o tym Sklep drogą telefoniczną lub mailową.

18. Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o możliwości jego odbioru przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 400 zł. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do czasu przechowywania opłaconego towaru w depozycie. Opłata pobierana jest w  momencie odbioru przechowywanego towaru.

19. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży. w zakresie sprzedaży rozumianej w brzmieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wraz z towarem dostarczany jest formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.

20. Ceny podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

21. Do wartości zamówienia doliczone są koszty dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo wskazane kwotowo w zależności od opcji sposobu dostawy wybranej przez Klienta.

22. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

23. Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku kwota pieniężna z tytułu zamówienia podlega zwrotowi Klientowi w terminie do 7 dni wraz z ustawowymi odsetkami - wskazany zapis dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 z późn. zm.).

24. Każdemu Klientowi, któremu przysługuje status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 z późn. zm.) i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem wyłączeń wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu powinno zostać wysłane na adres:
emonety.pl S.A.
ul. Wspólna 50/1, 00-684 Warszawa

Powyższy dokument w formacie PDF mozna pobrać tutaj: Informacje dla konsumenta indywidualnego dotyczace korzystania z prawa odstąpienia od umowy.pdf

25. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza siedzibą Sklepu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, bieg którego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle na podany w niniejszym Regulaminie adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

26. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. w chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

27. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymogami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w  którym Konsument odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
emonety.pl S.A.
ul. Wspólna 50/1, 00-684 Warszawa
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

28. Emonety.pl S.A. ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29. Emonety.pl S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

30. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Emonety.pl S.A. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów a Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

31. Wyłączenie prawa odstąpienia - prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi e-monety.pl S.A. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
oraz w innych przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

32. w przypadku wycofania złożonego i opłaconego zlecenia zakupu wartości dewizowych (w tym złota w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002 Prawo Dewizowe) lub ich zwrotu rozliczenie nastąpi po aktualnym kursie skupu złota zamieszczonym na stronach internetowych:
a) w przypadku złotych monet http://e-skupzlota.com.pl/cennik, kategoria "ZŁOTE MONETY";
b) w przypadku złotych sztabek http://e-skupzlota.com.pl/cennik, kategoria "ZŁOTE SZTABKI";
c) w przypadku platyny według aktualnych jej notowań

33. Emonety.pl S.A. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta.

34. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@starabizuteria.pl lub w formie pisemnej na adres wskazany w niniejszym Regulaminie. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. w przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację uznaje się za przyjętą i uzasadnioną.

35. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

36. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

37. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

38. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

39. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

41. Spółka emonety.pl S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

42. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem http://starabizuteria.pl//regulacje-regulamin-sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie http://starabizuteria.pl//regulacje-regulamin-sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Aktywni Klienci, którzy dokonali rejestracji zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać zarejestrowanego Klienta, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Spółce emonety.pl S.A. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy.

43. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05-12-2016.

 

Pobierz wersję pdf